تیوال | پروفایل ماهرو رستمی
S3 : 11:22:14
ماهرو رستمی 
 
تیاتر -کتاب-مهربانی 
تهران  
۱۶ فروردین ۱۳۹۶
نمایش‌های ‌تماشا کرده
سیزیف زندگی در تیاتر هجوم ریال مادرید ١١ بارسلونا ١ اگه بمیری بیست و یک
فیلم‌های ‌تماشا کرده
متری شیش و نیم عصبانی نیستم