تیوال | پروفایل ماهرو رستمی
S3 : 02:22:56
ماهرو رستمی 
مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد  
مهندس صنایع  
خودم - خانواده  
تهران  
۱۶ فروردین ۱۳۹۶
نمایش‌های ‌تماشا کرده
سیزیف زندگی در تیاتر هجوم ریال مادرید ١١ بارسلونا ١ اگه بمیری بیست و یک
فیلم‌های ‌تماشا کرده
متری شیش و نیم عصبانی نیستم