تیوال | پروفایل مجید ذاکر
S3 : 04:23:24
مجید ذاکر 
معماری - جامعه شناسی
کارشناسی ارشد  
 
 
 
۲۹ مهر ۱۳۹۶