تیوال | پروفایل مجید ذاکر
S3 : 06:55:59
مجید ذاکر 
معماری - جامعه شناسی
کارشناسی ارشد  
 
 
 
۲۹ مهر ۱۳۹۶