آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل من یک تماشاگرم
S3 : 07:34:00 | com/org
من یک تماشاگرم 
 
هماهنگی برای تماشای گروهی تاتر و فیلم و گفتگو با هنرمندان/ ترویج اصول صحیح تماشای تاتر و فیلم در سالن/ حمایت از حقوق تماشاگران https://t.me/manyektamashaagaram https://instagram.com/manyektamashagaram?igshid=gduyissiz116  
من یک تماشاگرم تا پایان اجرا از گوشی موبایل به هیچ وجه استفاده نمی کنم با حفظ سکوت، به اجرای نمایش احترام میگذارم بعنوان عکاس تاتر ، موازین عکاسی در سالن نمایش را رعایت میکنم می‌دانم که سالن نمایش محل خوردن خوراکی و تنقلات نیست به هنجارشکنان، با احتر 
 
۲۴ تیر ۱۳۹۸