آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل مهدی حسین مردی
S3 : 12:32:07 | com/org
مهدی حسین مردی 
روابط بین الملل
کارشناسی ارشد  
مدیر 
تئاتر، کتاب ، فیلم ، 
mehdi_h_1974@yahoo.com 
تهران / تهران  
۲۷ آبان ۱۳۹۳