آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل مهدی علی نژاد
S3 : 00:36:14 | com/org
مهدی علی نژاد 
کارشناسی ادبیات نمایشی
بازیگر 
تئاتر و سینما 
 
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴