تیوال | پروفایل محمدمهدی قاسم زاده
S3 : 00:23:18
محمدمهدی قاسم زاده 
مهندسی صنایع
دانشجو 
موسیقی، ادبیات، تئاتر، سینما، فلسفه و ... 
تهران / تهران  
۱۰ بهمن ۱۳۹۶