تیوال | پروفایل مرگان
S3 : 13:16:45
مرگان 
بازیگری
کارشناسی  
 
 
 
البرز / کرج  
۰۲ مهر ۱۳۹۱
نمایش‌های ‌تماشا کرده
سقراط | ۱★ ملکه زیبایی لی‌نین | ۱★ شب به خیر کیارستمی | ۵★
کنسرت‌های ‌شرکت کرده
سه نوازی گروه راه | ۱★