تیوال | پروفایل محمد هرمزی
S3 : 09:29:03
محمد هرمزی 
مدیریت
کارشناسی ارشد  
کارمند 
شعر و ادبیات و گردشگری 
شاعرانه زندگی کردن را دوست دارم متولد پاییز می نویسم مشق عشق 
اصفهان  
۰۶ شهریور