آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل مینا سروش
S3 : 17:07:59 | com/org
مینا سروش 
حسابداری
کارشناسی ارشد  
 
موزیک راک و سنتی ، کتاب ، تیاتر و روانشناسی عمقی و محله های قدیمی تهران 
جستجوگر 
 
۲۹ آبان ۱۳۹۶