آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل میترا
S3 : 07:35:10 | com/org
میترا 
روانشناسی
کارشناسی ارشد  
مشاور 
تئاتر، فیلم و هرآنچه که هنر گویند 
... 
تهران / تهران  
۱۳ خرداد ۱۳۹۷