تیوال | پروفایل مختار بایزیدی
S3 : 06:08:54
مختار بایزیدی 
کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی 
تاتر،موسیقی،کتاب 
تهران / تهران  
۲۳ بهمن ۱۳۹۶