کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل مهدی صحراپور
S3 : 11:08:05 | com/org
مهدی صحراپور 
MBA
کارشناسی ارشد  
امیرکبیر 
مدیریت پروژه 
 
اسپند زاد ، به سال هزار و سیصد و شصت و پنج هجری خورشیدی 
تهران / طهرون  
۲۵ فروردین ۱۳۹۲