آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل محمد نادی
S3 : 12:21:50 | com/org
محمد نادی 
ارتباطات
کارشناسی  
 
تئاتر، سینما، فوتبال، شعر، کتاب 
رخداد شاید همین باشد دوستان همسرا همین چنگ زدن نومیدانه 
تهران / تهران  
۲۴ مهر ۱۳۹۲