آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل محسن سمیعی
S3 : 02:30:02 | com/org
محسن سمیعی 
حسابداری
کارشناسی ارشد  
دانشگاه علوم اقتصادی 
حسابرس 
ادبیات،سینما،تیاتر،تاریخ معاصر و موسیقی 
تهران / تهران  
۰۷ مهر ۱۳۹۱