آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل مژگان خالقی
S3 : 10:15:27 | com/org
مژگان خالقی 
تئاتر
دکتری  
کارگردان و بازیگر  
ادبیات، موسیقی، فوتبال، دهه ی چهل 
 
۱۲ شهریور ۱۳۹۸