تیوال | پروفایل مونا فریدونی
S3 : 07:03:37
مونا فریدونی 
کارشناسی ارشد گرافیک
گرافیست 
تئاتر موسیقی ادبیات 
 
۱۶ مرداد ۱۳۹۳