کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل مرتضی فکوری
S3 : 03:39:00 | com/org
مرتضی فکوری 
مهندس الکترونیک
کارشناسی  
گیلان 
ویراستار، نویسنده، مدرس ویرایش 
 
تهران / تهران  
۲۶ مرداد ۱۳۹۲