تیوال | پروفایل نرگس گمار
S2 : 16:24:27
نرگس گمار 
مهندسی بهداشت محیط
بیکار 
زبان، اسکی 
24 سال، فارغ التحصیل کارشناسی 
 
۱۸ خرداد