تیوال | پروفایل نسیم ح
S3 : 06:45:44
نسیم ح 
مهندسی صنایع
دکتری  
مدیر منابع انسانی 
ادبیات ، موسیقی ، گردشگری ، تئاتر و سینما 
اینک منم زنی تنها در آستانه فصلی سرد... 
تهران / تهران  
۱۴ مرداد ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
بازگشت به خانه | ۵★ مجلس ضربت زدن | ۵★ عروسی خرده بورژواها | ۵★ کابوس هایی در مضرات دخانیات | ۵★ غرب واقعی | ۱★ بیضایی | ۵★ دژاوو | ۳★ مایوزر | ۳★ خانه.وا.ده | ۵★ پدرو پارامو | ۵★ مردی برای تمام فصول | ۱★