آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل نسیم ح
S3 : 12:56:02 | com/org
نسیم ح 
مهندسی صنایع
دکتری  
مدیر منابع انسانی 
ادبیات ، موسیقی ، گردشگری ، تئاتر و سینما 
اینک منم زنی تنها در آستانه فصلی سرد... 
تهران / تهران  
۱۴ مرداد ۱۳۹۳