تیوال | پروفایل ندا
S3 : 16:03:52
ندا 
مهندسی صنایع
کارشناسی  
کارشناس ارشد بودجه و کنترل پروژه 
روانشناسی پیاده روی طبیعت 
تهران / تهران  
۱۱ آذر ۱۳۹۶
نمایش‌های ‌تماشا کرده
پدر دروغ شاه ماهی سیزیف وقتی خروس غلط می‌خواند خنکای ختم خاطره خدای کشتار آهواره