آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل ندا
S3 : 20:21:12 | com/org
ندا 
مهندسی صنایع
کارشناسی  
کارشناس ارشد بودجه و کنترل پروژه 
روانشناسی پیاده روی طبیعت 
تهران / تهران  
۱۱ آذر ۱۳۹۶