کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل ستاره
S3 : 17:50:24 | com/org
ستاره 
هنر
دیپلم و زیر دیپلم  
 
تئاتر 
تهران / تهران  
۱۶ دی ۱۳۹۷