آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نیلوفر ثانی: من خویشاوند هر انسانی هستم که خنجری پنهان در آستین ندارد و لبخندش
S3 : 02:50:35 | com/org
من خویشاوند هر انسانی هستم که
خنجری پنهان در آستین ندارد
و لبخندش ترفند تجاوز به حق دیگران نیست
احمد شاملو

از: مــنــــــ......