تیوال | نیلوفر ثانی: من خویشاوند هر انسانی هستم که خنجری پنهان در آستین
S2 : 11:58:19
من خویشاوند هر انسانی هستم که
خنجری پنهان در آستین ندارد
و لبخندش ترفند تجاوز به حق دیگران نیست
احمد شاملو

از: مــنــــــ......