آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل نور نخعی
S3 : 02:01:13 | com/org
نور نخعی 
مهندسی کامپیوتر
دکتری  
دانشجو 
 
تهران  
۲۹ فروردین ۱۳۹۷