کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل نسیم تاجی
S3 : 07:36:15 | com/org
نسیم تاجی 
بازیگری ,کارگردانی
کارشناسی ارشد  
هنر و معماری 
بازیگر 
 
 
۳۰ شهریور ۱۳۹۳