تیوال | پروفایل نسیم تاجی
S2 : 14:23:19
نسیم تاجی 
بازیگری ,کارگردانی
کارشناسی ارشد  
هنر و معماری 
بازیگر 
 
 
۳۰ شهریور ۱۳۹۳