تیوال | فرزاد درباره نمایش ریچارد: ریچارد: اینو یادت باشه، این ماییم که تعیین میکنیم
S2 : 01:13:18
فرزاد
درباره نمایش ریچارد i
ریچارد: اینو یادت باشه،
این ماییم که تعیین میکنیم چی گناهه، چی گناه نیست
کی قهرمانه، کی خائنه