تیوال | فرزاد درباره نمایش کافه پولشری: عاشق بشین ، محض رضای خدا عاشق بشین، تا جوونین. اگه
S2 : 07:16:15
فرزاد
درباره نمایش کافه پولشری i
عاشق بشین ، محض رضای خدا عاشق بشین، تا جوونین.
اگه بچه داشتم، پسر یا دختر، ازش نمیپرسیدم "مشقهاتو نوشتی یا نه؟"
میگفتم: خوب عشق کردی؟"
و اگه احیانا هنوز این کارو نکرده بود، فحش بارونش می کردم.
بهش می گفتم: پس منتظر چی هستی؟ منتظری همه ی دندونهات بریزه؟ ها؟ چی فکر کردی؟ فکر کردی عمرِ نوح داری؟ پس کی می خوای شروع کنی؟ کی؟ وقتی بازنشسته شدی؟ وقتی نصف عمرت هدر رفت؟ محضِ رضای خدا بجنب! برو جلو اگه دلت لرزید! منتظر نشو! امروز که داری زندگی میکنی. فردا شاید یه بمب یه راست بیفته رو کله ت ... وقت داره به سرعت میگذره ...
نکنه بی عشق، سَقَط شی! برو پیِ عشق!
آدمهایی که توی زندگی، درباره ت قضاوت می کنن، محرومن. مثلِ اونها نباش و زندگی کن! حساب کتاب نکن ...
چه میشه کرد وقتی نرود میخ آهنین در سنگ ( خطاب به خودم)
۱۶ مهر ۱۳۹۷
بی عشق نشاط و طرب افزون نشود
بی عشق وجود خوب و موزون نشود
۱۸ مهر ۱۳۹۷
بی عشقی نداشتن تلخیست ....
۰۲ آبان ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید