تیوال | فرزاد درباره نمایش کافه پولشری: برای دوست داشتنِ کسی که نباید شرمنده بود، نفرت و کینه
S3 : 04:40:08
فرزاد
درباره نمایش کافه پولشری i
برای دوست داشتنِ کسی که نباید شرمنده بود، نفرت و کینه شرمندگی داره، دوست داشتن که شرمندگی نداره!