تیوال | مهیار افضلی درباره نمایش هم هوایی:
S2 : 17:30:16
ستاره اسکندری.... دهان باز من.... شگفتی..... اشک