تیوال | پروفایل غزل آریایی
S3 : 19:18:14
غزل آریایی 
سینما
دیپلم و زیر دیپلم  
هنرجو رشته سینما 
فیلم ،نمایش  
تهران / تهران  
۲۰ خرداد ۱۳۹۷