آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل ریما کاوه
S3 : 22:23:45 | com/org
ریما کاوه 
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی  
فردوسی مشهد 
Network Admin 
نوشتن، نوشتن ، کتاب کتاب کتاب ، تئاتر ، موسیقی ، ... 
تهران  
۲۸ خرداد ۱۳۹۳