تیوال | رها باصفا: به سراغ من اگر آمدی ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه
S3 : 16:32:41
به سراغ من اگر آمدی ای مهربان
چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه ی خوش بخت بنگرم...
فروغ