کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل سید رسول حسینی مفرد
S3 : 15:51:02 | com/org
سید رسول حسینی مفرد 
نمایش و بازیگری
کارشناسی  
آزاد اسلامی  
 
تاتر-سینما-موسیقی-طراحی صحنه و آنچه که من را از من دور نکند. 
زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. 
واژه‌ها را باید شست. واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد. 
تهران / نهران  
۱۳ شهریور ۱۳۹۱