آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل رسول حسینی
S3 : 16:34:24 | com/org
رسول حسینی 
نمایش و بازیگری
کارشناسی  
 
تاتر-سینما-موسیقی-طراحی صحنه و آنچه که من را از من دور نکند. 
زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. 
واژه‌ها را باید شست. واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد. 
تهران / نهران  
۱۳ شهریور ۱۳۹۱