آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل رضا اسبقی
S3 : 20:12:46 | com/org
رضا اسبقی 
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد  
 
 
تهران / تهران  
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵