آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل رضا یزدانی پدرام
S3 : 08:46:24 | com/org
رضا یزدانی پدرام 
کامپیوتر
کارشناسی ارشد  
امنیت شبکه سایت 
بورس اوراق بهادار و چالش نمودارهای تکنیکال . شنا ، خواب ، سینما ، تیاتر  
پروانه مسین، ایینه وار برپا نشسته بود بر پهنه لجن و هر دو روی آن خط بود ... 
تهران / تهران  
۱۹ تیر ۱۳۹۶