کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل سعید د
S3 : 11:00:57 | com/org
سعید د 
مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد  
 
هر آنچه از سرزمین هندسه برهاندم ... انسانم کند ... آنم کند ... 
تهران / تهران  
۱۰ دی ۱۳۹۲