آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل روزبه ترابی
S3 : 21:28:55 | com/org
روزبه ترابی 
طراحی سیستمهای آبیاری
کارشناسی  
شیراز 
مدیر مناقصات خارجی 
Insta: rooztor 
تهران / تهران  
۱۵ تیر ۱۳۹۳