تیوال | پروفایل رکسانا معتمدی
S3 : 16:17:27
رکسانا معتمدی 
روانشناسی و سپس MBA گرایش مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد  
مدیرعامل یک آژانس دیجیتال‌مارکتینگ  
ادبیات روسیه، فرانسه و ایران - تئاتر - موسیقی سنتی -سینما 
یک مخاطب عام. 
تهران / تهران  
۰۷ تیر
نمایش‌های ‌تماشا کرده
مثال نقض | ۴★ پنهان خانه پنج در | ۳★ پونز | ۳★ سیزیف | ۴★ مرد بالشی | ۴★ جنایات و مکافات | ۴★ راپورت‌های شبانه دکتر مصدق | ۳★ ریچارد | ۵★ این یک پیپ نیست | ۴★ ژوئیسانس | ۲★ نیم فاصله | ۳★ فرانکنشتاین | ۳★ بیگانه در خانه | ۵★ باقِ‌وَحْشْ | ۳★ لانچر ۵ | ۵★ مشروع | ۳★ فانفار | ۴★ دریاچه قو | ۵★ لانچر ۵ | ۵★ آن دیگری | ۳★ هر کسی یا روز می‌میرد یا شب من شبانه روز | ۱★