آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل رویا پاک سرشت
S3 : 11:30:01 | com/org
رویا پاک سرشت 
روان شناسی
کارشناسی ارشد  
روزنامه نگار (مترجم،نویسنده،پژوهشگر )  
 
 
۱۸ اسفند ۱۳۹۲