آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل یاشار قریشی
S3 : 05:31:46 | com/org
یاشار قریشی 
مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد  
مدیر فنی  
موسیقی ایرانی تئاتر 
تهران  
۲۳ شهریور ۱۳۹۴