تیوال | محمّـدمهـدی ندّاف:
S3 : 04:56:57
من ثواب نمی خواهم
تو را می خواهم !

از: خود