تیوال | محمّـدمهـدی ندّاف:
S2 : 11:35:33
من ثواب نمی خواهم
تو را می خواهم !

از: خود