تیوال | محمّـدمهـدی ندّاف: پیرمرد ( رضا کیانیان ) :دلت گرفته ؟ سرباز ( هومن سیدی
S3 : 13:23:22
پیرمرد ( رضا کیانیان ) :دلت گرفته ؟
سرباز ( هومن سیدی ): آره
پیرمرد :دل همه میگیره, دل داشته باشی میگیره دیگه, اصــلــا دلــی کـه نــگـیـره کــه دل نـیـسـت..
میخوای یه راهی بهت یاد بدم دلت وا بشه ؟
مثل من چشمات و ببند …د ببند دیگه…چی میبنی ؟
سرباز: هیچ کس
پیرمرد:هیچ کس قشنگه دیگه … هیچ کس همه کسه ، همه کس هیچ کسه!

فیلم یک تکه نان - کمال تبریزی