کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل saeed.shekary
S3 : 04:52:10 | com/org
saeed.shekary 
مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد  
امیرکبیر 
 
تئاتر، موسیقی 
تهران / تهران  
۲۱ اسفند ۱۳۹۲