آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل سجاد مستکین
S3 : 02:14:41 | com/org
سجاد مستکین 
مدیریت صنعتی - گرایش تحقیق در عملیات
کارشناسی ارشد  
کارشناس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج  
تئاتر_نمایش ملودرام 
سابقه کوتاه در تئاتر 
البرز / کرج  
۱۷ شهریور ۱۳۹۴