آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل سمانه سرحدی زاده
S3 : 02:07:13 | com/org
سمانه سرحدی زاده 
مدیریت
دانشجوی ارشد 
تئاتر، بازهم تئاتر و همیشه تئاتر 
/ کرج  
۰۸ شهریور ۱۳۹۷