کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل سما
S3 : 03:01:15 | com/org
سما 
نانو تکنولوژی
کارشناسی ارشد  
 
کتاب ،تاتر،نقاشی گاهی سینما 
تهران  
۰۵ دی ۱۳۹۱