تیوال | پروفایل سمانه زارعی
S3 : 09:38:35
سمانه زارعی 
مدیریت دولتی
کارشناسی ارشد  
کارمند 
تاتر- سینما- موسیقی- کنسرت- کتاب 
تهران / تهران  
۲۱ آذر ۱۳۹۱