آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل سمیرا ریماز
S3 : 18:37:45 | com/org
سمیرا ریماز 
مهندسی هوافضا
 
تئاتر و سینمای غیر کمدی  
من جمع نقیضینم . ‌‌. .! 
تهران / تهران  
۲۷ خرداد ۱۳۹۶