آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل samsool samsoolian
S3 : 15:09:53 | com/org
samsool samsoolian 
بازیگری
بازیگر 
تئاتر 
بازیگر،کارگردان،بازیگردان،دراماتورژ و نویسنده تئاتر 
 
۱۹ مهر ۱۳۹۸