کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل sanaz m.barin
S3 : 16:59:39 | com/org
sanaz m.barin 
 
ماژور و مینور " واقعیت این است که افراد صرفا با تکیه بر تواناییهای عاطفی خود به عواطف بیان شده در اثر هنری واکنش نشان میدهند"  
ذهنت را تهی کن. ----هنر یعنی آنچه را با الفاظ بیان ناپذیر است 
 
۱۹ مهر ۱۳۹۲