تیوال سارا موسوی | دیوار
S2 : 12:40:45
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
سارا موسوی
درباره نمایش شکلک i

جوونای امروز از قدیمیاش میترسن...در صورتی که خود قدیمیا با خودشون درگیرن...بابت همون موضوع...شریف می‌ترسید از اینکه حسن داداش نقره باشه و به غیرتش بر بخوره..هی توجیه می‌آورد...اما خود حسنم با شعبون درگیر بود...خودشم دنبال توجیه واسه نقره بود...
اینکه قدیمیا هم با خوداشون پاک پاک نیستن...
ابنکه شریف یه شعبونه دیگه تو وجود حسن پیدا کرده بود و می‌ترسید...
واسه همینم از اول تا آخرش یه صدایی نه تو گوش حسن بلکه تو گوش همه می‌گفت:از اول تا آخرش سر کار بودی شکلکی...
هر کدوم از یه سمت ضربه خورده بودن...

بی نظیر بود...وصف ناپذیر بی نظیر بود...همه ی گروه شکلک خسته نباشبن...
-کارت چیه؟
-فکر میکنم!
-نه،منظورم دیروز امروز فرداست..
-خوب من دیروز امروز فردا فکر میکنم!

شب گذشته حال خوشی داشت..همه بودند...گوشه گوشه ی سالن را هنر دوست و هنرمند فراگرفته بود..